EviBase-klinikken lever i beste velgående

For en stund tilbake sto det å lese i en kronikk publisert i Dagens Medisin at fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse.

der trening fungerer som medisin…

For en stund tilbake sto det å lese i en kronikk publisert i Dagens Medisin at fysisk aktivitet som medisin krever kompetanse. Therese Fostervold Mathisen, postdoc ved Norges Idrettshøyskole og leder i Norsk forening for helse- og treningsterapeuter, håper at leger og annet helsepersonale vil gjøre seg kjent med den unike kompetansen fagutdannede innen aktivitetsmedisin besitter, og muligheten disse har til å avlaste legekontorer. Hun opplyser om at ulike studiesteder i Norge hvert år uteksaminerer 210 bachelorstudenter med spesialkompetanse i å bruke fysisk aktivitet i forebygging og behandling av fysiske- og mentale lidelser. Fostervold Mathisen sier videre at det hersker en stor frustrasjon blant de fleste av disse fagutdannede personene, fordi det på langt nær finnes nok utlyste stillinger, og verst av alt mener hun, at det ei heller finnes nok annerkjennelse eller etterspørsel etter denne form for kompetanse i førstelinjetjenesten.

Frisklivssentralene rundt omkring i landet skulle i utgangspunktet fungere som et lavterskeltilbud til lokalbefolkningen, men i svært mange kommuner finnes ikke et slikt tilbud, og der de eksisterer er ressurstildelingen for drift svært nedprioritert. Det er høyst forståelig at Fostervold Mathisen etterlyser større aksept og omfang av å bruke trening som medisin, selvsagt med fagkompetanse i ryggen. I Sandefjord er en slik klinikk i full vigør, og stadig flere er både overrasket og tilfredse med sin egen hurtige framgang. Medisinsk ansvarlig for EviBase- klinikken, Nils Kähler, er positivt overrasket over den raske framgangen til de aller fleste av medlemmene – uavhengig av sykdomsbildet de måtte ha.

Nils Kähler, lege og medisinsk ansvarlig.

EviBase

De som jobber ved klinikken, med daglig leder Kine Gulliksen i spissen, anstrenger seg til det ytterste for at medlemmene skal føle seg velkomne og godt ivaretatt. For mange er det en kjempebonus å komme seg ut blant folk, og oppleve treningsklinikken som en trygg møteplass hvor man kan utveksle erfaringer med både likesinnede og personalet. Medlemmene har også her ulike utgangspunkt, men alle må starte et sted og framgangen går som regel raskest for de med dårligst grunnkapasitet.

Klikk her for å lese historien om Leo, hans vei tilbake fra utfordringer til en mer meningsfull hverdag.

Daglig leder Kine Gulliksen er den som oftest har den daglige kontakten med de fleste medlemmene. – Her skal alle bli sett og ivaretatt, selv om det er de sjøl som står for treningen. Det er viktig å møte alle medlemmene der de er, for alle har ulikt ståsted og forskjellige utfordringer. Her er det en miks av alt. Uansett er det viktig å danne seg et bilde av nettopp denne personen, og sammen trykke på de rette knappene slik at framgangen kommer. Vi har gode resultater å vise til, forteller Kine Gulliksen, som har bred idrettsmedisinsk bakgrunn.


Kine Gulliksen, daglig leder.

Hun fremhever også den tette oppfølgingen og den fysiske tilgangen på leger, terapeuter og andre fagpersoner som en avgjørende muskel på klinikken her i Sandefjord. Er overbevist om, på generell basis, at legestanden ikke snakker nok om trening som medisin med sine pasienter. Noen unntak finnes det selvsagt, men ikke alle leger har nødvendig kunnskap om dette temaet. Inaktivitet er jo ikke akkurat helseframbringende, og her hjemme ser vi jo hva det kan føre til. Tilgangen på kompetente leger og kunnskapen generelt i teamet er unik. Så må vi ikke glemme de fine lokalene her oppe i Helseparken, kommer det fra Kine Gulliksen. En av mange ressurspersoner på EviBase-klinikken.

Forskning ut i klinisk praksis

EviBase-klinikken setter forskning ut i klinisk praksis og det er jevnlig oppfølging over en lang periode. Den forskningsbaserte treningen utarbeides i samarbeid med din fastlege, og målsettingen er å redusere (fjerne) medikamentene og bruke trening som erstatning. Her snakker vi om forebygging og behandling av sykdom helt uten bivirkninger, og aktivitetene er kvalitetssikret via forskning fra NTNU (Trondheim). Dialog og oppfølging fra fastlegen er løsningen på veien til bedre livskvalitet. – Vi vil anstrenge oss til det ytterste for å gi et skreddersydd treningstilbud til alle, og vi har tilgang til det aller beste og nyeste innen forskningen på dette området. Vårt tilbud skal gjelde som behandling og som forebygging, sier Nils Kähler.

Medlemmene må imidlertid ikke la seg skremme av det forskningsbaserte treningsopplegget kreert fra NTNU. Alt er selvsagt skreddersydd ut i fra den enkeltes form og helsestatus. Her bygger vi sten for sten. – Vi har ambisjoner om å gjøre EviBase-klinikken til et trygt og trivelig sted for alle, en møteplass hvor vi kan ta en kaffe og avtale neste trening med en bekjent. Vi bidrar med informasjon, slik at den enkelte kan følge nøye med på sin egen framgang, sier Nils Kähler, som med sin idrettsmedisinske bakgrunn og brede erfaring, er en viktig brikke her på klinikken.

Avslutningsvis så er det påtagelig at vi alle har kjente og kjære som hadde hatt godt av et medlemskap her på EviBase-klinikken i Sandefjord. Og resultatene vi kan vise til er sensasjonelt gode, både hva maksimalt surstoff-opptak, vektreduksjon, mindre livvidde, biologisk alder og ikke minst en stadig økende livskvalitet angår. Individuell framgang er undervurdert som rusmiddel, og kan absolutt anbefales foran mye annet, avslutter Nils Kähler, og ønsker samtidig velkommen til en prat og et besøk her oppe i Helseparken.